733 427 387 (vychovatelna) – volejte o víkendech a prázdninách, pokud se nedovoláte!

Charakteristika

Dětský domov se školou (dále jen DDŠ) je státní školskou institucí, příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR.

DDŠ zajišťuje péči 24 chlapcům s nařízenou ústavní výchovou, popř. s nařízeným předběžným opatřením, kteří mají diagnostikovány poruchy chování.

DDŠ je speciální výchovné zařízení, jehož hlavní náplní je náprava nedostatků ve výchově a vřazení dítěte do společnosti. Touto hlavní myšlenkou by měla být vedena každodenní činnost všech pracovníků domova, nejen pedagogických. Každý z pracovníků by měl být všem dětem vzorem v každé situaci a jejím řešení, ať už jde o vytváření a rozvíjení kvalitních mezilidských vztahů, udržování pořádku, řešení konfliktů a problémů nebo hospodárné zacházení s vybavením DDŠ. Důležitou podmínkou této práce je jednotné působení všech zaměstnanců na dítě, trpělivý, laskavý, ale důsledný přístup k dětem, vytvoření příznivé pracovní atmosféry a optimálního prostředí pro svěřené děti.