GDPR

Informace poskytované subjektu údajů podle čl. 13 a 14 GDPR

Na základě článku 13 a článku 14, odst. 1, 2 a 4 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytujeme subjektům údajů tyto informace o zpracování:

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna

Školní 438, 463 31, Chrastava
IČO: 70866937
ředitelka: Mgr. Veronika Machová
ID datové schránky: qkdazks
e-mail: vudds-chrastava@volny.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 

Tel.: +420 234 811 105 E-mail: gdpr@msmt.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

Hlavním účelem je naplnění poslání DDŠ definovaného ve zřizovací listině, tj. poskytování výchovné, vzdělávací, sociální a terapeutické péče dětem s nařízenou ústavní nebo předběžným opatřením.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany:

DDŠ zpracovává osobní údaje pro naplnění svého poslání, pro ochranu státního majetku, ke kterému má právo hospodaření, včetně svých pohledávek (současných i budoucích), pro ochranu před následky právních jednání proti ní vedených, pro zvyšování kvalifikace a erudice svých zaměstnanců, pro zlepšování efektivnosti pedagogického procesu i jiných technických
a administrativních činností, naplnění svých zákonných informačních a statistických povinností.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předávány:

zákonným zástupcům, policii, soudům, OSPODu, zdravotním zařízením
jiným zařízením, pokud je to nezbytné v rámci procesu poskytování pedagogické, psychologické nebo terapeutické péče, zejména při přemístění dítěte
státním, krajským a místním orgánům v případě ze zákona povinných hlášení (Krajská hygienická stanice, soudy, Policie České republiky, sociální služby…)
státním institucím, které mají nárok na určité osobní údaje na základě zákonů (zejména Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, zdravotní pojišťovny – osobní údaje zaměstnanců)

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

DDŠ nepředává osobní údaje do třetích zemí

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

U veškeré dokumentace je určena skartačními lhůtami ve skartačním řádu domova.

Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravy, výmaz, omezení zpracování, uplatnit námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů může všechna svá práva uplatnit prostřednictvím správce, případně pověřence pro ochranu osobních údajů. Právo na výmaz je omezeno zákonnými skartačními lhůtami.

Existence práva odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na místě, na kterém svůj původní souhlas dal. Zákonnost zpracování jeho osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním tím není dotčena.

Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

Subjekt osobních údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.

Poskytování údajů je ve většině případů zákonným požadavkem, neboť jak děti, tak zaměstnanci musí být patřičně identifikováni.

Automatické rozhodování a profilování:

DDŠ tyto nástroje ve vztahu k osobním údajům nepoužívá.

Kategorie dotčených osobních údajů:

DDŠ eviduje o svých dětech:
osobní údaje potřebné ke zjištění identity a pro komunikaci
anamnestické údaje, potřebné ke stanovení diagnózy a postupu pedagogické, psychologické či terapeutické péče
objektivně zjištěné údaje o zdravotním stavu a další nezbytné údaje související s umístěním dítěte do zařízení
plány rozvoje osobnosti dítěte
školní dokumentaci
závěrečné i průběžné zprávy o dítěti
finanční informace

DDŠ eviduje o zaměstnancích:

identifikační a kontaktní údaje
vzdělání, profesní životopis a další údaje nezbytné pro přijetí
pracovní údaje – pracovní zařazení, zastávaná funkce, pracoviště, vedení, rozvrh směn
obecné mzdové údaje – platové zařazení, zdravotní pojišťovna
konkrétní platové údaje – výkazy práce, plat, dovolená, pracovní neschopnost, absence

DDŠ eviduje o příbuzných a osobách blízkých:

identifikační a kontaktní údaje

Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:

DDŠ pracuje s údaji získanými od subjektů údajů, a to přímo nebo nepřímo na základě jejich jednání, výsledků vyšetření, diagnostických závěrů apod. Dalším zdrojem jsou údaje o dětech získané prostřednictvím OSPODů, příp. prostřednictvích předchozích zařízení. Dalším zdrojem jsou i údaje od zákonných zástupců dětí.